DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Cooperativa Fraternal de l’Albagés, amb CIF F25003393, amb inscripció al registre mercantil de l’Albagés, província de Lleida, d’ara endavant Alba 1919, en qualitat de titular del lloc web alba1919.com, amb domicili a Plaça Catalunya, 1, codi postal 25155 de l’Albagés, Lleida, adreça de correu electrònic coopalbages @ alba1919.com i telèfon 973.121.126, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini alba1919.com , assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de alba1919.com atorga la condició d’Usuari del alba1919.com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar alba1919.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per Alba 1919 pot ser diferent en cada moment en què l’Usuariaccedeixi al Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a alba1919.com.

A través d’alba1919.com, Alba 1919 facilita a l’Usuari l’accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d’Internet per Alba 1919 o per tercers autoritzats.

L’Usuari està obligat i es compromet a utilitzar alba1919.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins els Continguts que conformen alba1919.com, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per Alba 1919, d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet ( maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en alba1919.com, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari del alba1919.com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’Alba 1919, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets d’Alba 1919 o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de alba1919.com, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en alba1919.com són propietat d’Alba 1919 o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts són propietat intel·lectual d’Alba 1919, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d’Alba 1919 o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’Alba 1919 o de tercers inclosos en alba1919.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE ALBA1919.COM

Alba 1919 no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a alba1919.com, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, l’Alba 1919 no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Alba 1919 exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de alba1919.com i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’usuari hagués pogut atribuir a alba1919.com i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Alba 1919 no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

L’accés a alba1919.com no implica l’obligació per part d’Alba 1919 de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, l’Alba 1919 no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de alba1919 .com, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

La prestació del servei de alba1919.com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Alba 1919, no obstant això, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de alba1919.com i / o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, l’Alba 1919 advertirà prèviament l’acabament o suspensió de alba1919.com.

QUALITAT DE ALBA1919.COM

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de alba1919.com, Alba 1919 realitza la seva millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Alba 1919 exclou tota responsabilitat per les decisions que l’Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de alba1919.com. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part d’Alba 1919 a l’Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ

Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Lleida, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

Resum Cistella